Családfakutatás akár az 1700-as évekig visszamenőleg...

Családfakutatási Szolgáltatás

Is­merd meg a múl­tad, is­merd meg Ön­ma­gad!

Sze­ret­néd meg­tud­ni, kik vol­tak az őse­id? Mi­ért Te szü­let­tél meg? Kik­nek a gén­ál­lo­má­nyát, tu­laj­don­sá­ga­it örö­köl­ted? Hon­nan szár­ma­zol? Va­jon mi­lyen fe­le­ke­ze­tű­ek, et­ni­ku­mú­ak vol­tak őse­id? Ne­tán ne­me­si vér csör­ge­de­zik az ere­id­ben? Ké­szít­tesd el a csa­lád­fá­dat és mind­er­re gyor­san fény de­rül!
Sze­ret­te­id is meg­lep­he­ted ve­le! Arany­la­ko­da­lom, há­zas­sá­gi év­for­du­ló, szü­le­tés­na­pok, mind meg­fe­le­lő al­kal­mak egy ko­moly, élet­re­szó­ló aján­dék­hoz, ami ga­ran­tál­tan könnye­ket csal a sze­mek­be!

 

Szücs Krisz­ti­na va­gyok, egy köz­gaz­dász vég­zett­sé­gű el­hi­va­tott csa­lád­fa­ku­ta­tó.
Sa­ját csa­lád­fám el­ké­szí­té­se sze­ret­tet­te meg ve­lem ezt a faj­ta ku­ta­tó­mun­kát 15 év­vel ez­előtt. Az­óta már so­ka­kat ör­ven­dez­tet­tem meg egy szép fá­val, ér­de­kes­sé­gek­kel az őse­ik­ről. Nem­egy­szer fel­leb­ben­tet­tem a fáty­lat rég el­fe­le­dett tit­kok­ról és iga­zol­tam (vagy ép­pen nem) a csa­lá­di le­gen­dák he­lyes­sé­gét.
So­kun­kat ér­de­kel, hon­nan jöt­tünk, hon­nan szár­maz­nak az őse­ink. Ne­kik aján­lom fi­gyel­mük­be a csa­lád­fa­ku­ta­tói szol­gál­ta­tá­so­mat.

Kutatás

A ku­ta­tás egy cso­dá­la­tos do­log, me­lyet nagy szen­ve­déllyel űzök. Bár­ki­nek szí­ve­sen se­gí­tek ab­ban, hogy ezt a bo­nyo­lult, sok ener­gi­át fel­emész­tő mun­kát át­ve­szem tő­le, mely egy hét­köz­na­pi em­ber­nek éve­kig is el­tart­hat­na.
Mun­kám so­rán több ezer ol­dal­nyi, sok­szor la­tin nyel­vű anya­köny­vet fé­sü­lök át az ada­to­kért, le­vél­tár­ba, könyv­tár­ba já­rok. Gon­dol­ko­dom, ke­re­sem az össze­füg­gé­se­ket és min­den fel­lelt ada­tot té­nyek­kel tá­masz­tok alá. Sok­szor ne­héz­sé­get je­len­te­nek a név­vál­toz­ta­tá­sok, vagy a gya­ko­ri ne­vek is­mét­lő­dé­se a te­le­pü­lé­se­ken. Eze­ket az aka­dá­lyo­kat is igyek­szem le­győz­ni.

A leg­gyak­rab­ban egye­nes­ági csa­lád­fá­kat ké­szí­tek. Ez azt je­len­ti, hogy a ki­in­du­lá­si sze­mély­től kezd­ve az összes fel­lel­he­tő szü­lő­párt fel­tün­te­tem. Ha egy fel­nőtt vo­na­lán in­du­lok el vissza­fe­lé az idő­ben, ak­kor jó eset­ben 6-7 ge­ne­rá­ci­ó­ig el­ju­tok az anya­köny­vek­ben, az­az az 1800-as évek ele­jé­ig, né­ha az 1700-as éve­kig is! Vég­te­le­nül iz­gal­mas ér­zés a rég el­fe­le­dett ősök ne­vét lát­ni ré­gi anya­köny­vi be­jegy­zé­se­kben, be­le­lát­ni az éle­tük­be, olyan, mint­ha idő­uta­zá­son ven­nénk részt.

A csa­lád­fa át­adá­sa­kor a Meg­ren­de­lő is­mer­ni fog­ja elő­dei ne­vét, szár­ma­zá­si he­lyét, fog­lal­ko­zá­su­kat, va­la­mint et­ni­kai ho­va­tar­to­zá­su­kat, val­lá­su­kat, tár­sa­dal­mi hely­ze­tü­ket. Ha olyan ér­de­kes­sé­ge­ket is rej­te­nek a do­ku­men­tu­mok, mint pél­dá­ul dup­la es­kü­vők test­vé­rek­kel, el­tit­kolt gyer­me­kek, csa­lá­di drá­mák, azo­kat is fel­jegy­zem. Elő­for­dul, hogy ne­me­si rang meg­lé­té­re is fény de­rül.


Kap­cso­lat­fel­vé­tel­kor egy táb­lá­za­tot kül­dök, me­lyet ki­tölt­ve vá­rok vissza a mun­ka meg­kez­dés­hez. Mi­nél több a ki­in­du­lá­si pont an­nál na­gyobb va­ló­szí­nű­ség­gel ve­zet si­ker­re a ku­ta­tás. Leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ók a fe­le­ke­ze­ti ho­va­tar­to­zás és a la­kó­hely biz­tos is­me­re­te. Kü­lö­nö­sen fon­to­sak a ha­lál­ese­tek is mert azo­kat rit­kán ta­lá­lom meg vé­let­len­sze­rű­en, csak ha cél­irá­nyo­san ke­re­sek egy adott év­kör­ben, egy te­le­pü­lé­sen. Nem tud­ha­tom, hogy a szü­le­té­si he­lyé­hez ké­pest kit ho­va so­dort az élet, mi tör­tént ve­le.


Fon­tos ki­emel­ni, hogy ki­zá­ró­lag a mai Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tén tu­dom fel­ku­tat­ni az ősö­ket!
Ha kül­föld­re nyúl­nak a szá­lak, ak­kor he­lyi ku­ta­tó be­vo­ná­sa szük­sé­ges fel­ár el­le­né­ben. A csa­lád­fa el­ké­szü­lé­si ide­je a kez­dés­től szá­mít­va kö­rül­be­lül 1-2 hó­nap.


Na­gyon nép­sze­rű mos­ta­ná­ban DNS vizs­gá­lat út­ján nyo­moz­ni a szár­ma­zá­sunk után. A Meg­ren­de­lő­im gyak­ran fel­te­szik a kér­dést, hogy az mi­ben kü­lön­bö­zik az én mun­kám­tól. A vá­lasz igen egy­sze­rű: a ren­ge­teg mun­ká­ban! A le­vett, be­kül­dött DNS min­tá­ból ki­mu­tat­nak egy szá­za­lé­kos ér­té­ket, ami az egyén szár­ma­zá­sá­nak föld­raj­zi, nép­cso­por­ti tí­pu­sá­ra utal. Mi­vel ezt ren­ge­te­gen el­ké­szít­te­tik, egy óri­á­si adat­bá­zis jön lét­re és nagy va­ló­szí­nű­ség­gel le­het ta­lál­ni olyan ro­ko­no­kat, akik­kel va­la­mi­lyen szá­za­lék­ban kö­zös a ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyunk, az­az na­gyon tá­vo­li ro­ko­nunk - mert volt egy kö­zös ősünk, pld az 1700-as évek­ben. De ez a ku­ta­tás itt meg is állt. Fon­tos meg­je­gyez­ni, hogy egy ilyen vizs­gá­lat meg­ren­de­lé­se­kor szá­mol­ni kell a sze­mé­lyes ada­tok tá­ro­lá­sá­nak min­den koc­ká­za­tá­val, hi­szen a ge­ne­ti­kai in­for­má­ci­ónk ezen­túl meg­lesz a tesz­te­lő cég adat­bá­zi­sá­ban.

MEGBÍZHATÓSÁG
HATÉKONYSÁG
DISZKRÉCIÓ

Vélemények Rólam

"A 20. szá­zad tör­té­né­sei ide-oda do­bál­ták az őse­i­met és szét­zi­lál­ták a csa­lá­do­mat, ezért alig tud­tam va­la­mit a fel­me­nő­im­ről. Csa­lá­di hi­e­del­mek per­sze ná­lunk is vol­tak, de pon­tos in­for­má­ció szin­te sem­mi.Én hi­á­ba pró­bál­koz­tam ki­tar­tó­an a szá­lak vissza­fej­té­sé­vel, évek alatt sem ju­tot­tam szá­mot­te­vő­en előbb­re. Vagy­is visszább... Ah­hoz, hogy ki­de­rül­jön, a csa­lá­di le­gen­dá­ri­um egy ré­sze tény­leg(!) igaz, és hogy meg­ele­ve­ned­je­nek a több ge­ne­rá­ci­ó­val ko­ráb­ban élt fel­me­nő­im, Krisz­ti pro­fiz­mu­sa és lel­ke­se­dé­se kel­lett! Össze­sen két ne­vet és szü­le­té­si-ha­lá­lo­zá­si dá­tu­mot tud­tam ne­ki ki­in­du­ló­pont­nak ad­ni. El­ké­pesz­tő, amit ké­sőbb cse­ré­be én tő­le kap­tam! A ne­vek és év­szá­mok mel­lé olyan tény­le­ges szto­rik ke­rül­tek, ame­lyek­kel iga­zi ka­rak­te­rek­ké for­má­lód­tak a sze­mé­lyek és ért­he­tő­vé a csa­lá­di tör­té­né­sek. Na­gyon há­lás va­gyok a mun­ká­já­ért! Jó szív­vel aján­lom má­sok­nak is Krisz­tit a fel­fe­de­ző­út­hoz a sa­ját csa­lá­di tör­té­ne­tük­ben."

Bánlaki-Zakó Ildikó
"Ha egy ki­csit is ér­de­kel, hogy kik az őse­id, ak­kor szív­ből aján­lom ne­ked Krisz­tit. Ha azt gon­do­lod, hogy ke­vés in­for­má­ci­ó­val ren­del­ke­zel a csa­lá­dod­ról, vagy csak el­vét­ve em­lék­szel egy-egy el­ej­tett – csa­lá­dod­dal kap­cso­la­tos – mon­dat­ra az idő­sebb ro­ko­na­id­tól, ak­kor is bát­ran for­dulj a Krisz­ti­hez, mert ha va­la­ki, ő biz­to­san ki­nyo­moz­za, meg­ta­lál­ja, fel­ku­tat­ja azt, ami­ről ál­ma­id­ban sem gon­dol­tál a csa­lá­dod­ról. Így jár­tam én is, és a vé­gén könnye­im­mel küsz­köd­ve szo­rí­tot­tam a ke­zem­be a csa­lád­fá­mat, amely egy iga­zi meg­le­pe­tés aján­dék volt a csa­lá­dom idő­sebb tag­ja­i­nak, akik­nek óri­á­si bol­dog­sá­got okoz­tam Krisz­ti se­gít­sé­gé­vel. A csa­lád­fán kí­vül, fo­tó­kat, tör­té­ne­te­ket, és szá­mos tá­vo­li, de élő ro­ko­no­kat is kap­tam Krisz­ti­től, és mind­eze­ken fe­lül bát­ran ál­lít­ha­tom, hogy egy ba­rát­nőt is kap­tam a sze­mé­lyé­ben, aki­vel sok­szor éj­jel is le­ve­lez­tünk, ami­kor egy újabb kis csa­lá­di tör­té­net­re/ro­kon­ra buk­kant.
Krisz­ti egy iga­zi kincs, aki szí­vét-lel­két be­le­te­szi a csa­lád­fád ku­ta­tá­si mun­ká­já­ba, és fan­tasz­ti­kus szak­ér­te­lem­mel bír! Re­mé­lem, ha­ma­ro­san új­ra meg­bíz­ha­tom a csa­lá­dom má­sik ágá­nak a fel­ku­ta­tá­sá­val, de ah­hoz még gyűj­tö­ge­tem az in­for­má­ci­ó­kat."

Óvári Erika
"Meg­is­mer­ni ön­ma­gad, so­sem egy­sze­rű. Rá­jön­ni ar­ra, hogy nem min­den gon­do­lat, ér­zés amit ma­gad­nak hi­szel, va­ló­szí­nű, hogy nem is a ti­éd. Lát­ni az is­mét­lő­dé­se­ket a csa­lád­ban, meg egy­sze­rű­en döb­be­ne­tes. A múlt meg­is­me­ré­se, a jö­vő zá­lo­ga, és ne­kem eb­ben se­gí­tett Krisz­ti. Há­lás va­gyok a lel­ke­se­dé­sé­ért, tá­mo­ga­tá­sá­ért és a ki­tar­tá­sá­ért, ahogy ke­res­te és fel­ku­tat­ta az ősö­ket, és az ő tit­ka­it."

Varga-Czakó Adrienn
"Krisz­ti na­gyon ala­pos és gyors mun­kát vég­zett. Ma­gá­val­ra­ga­dó volt az a lel­ke­se­dés, ahogy a hi­ány­zó lánc­sze­mek ku­ta­tá­sá­val fog­lal­ko­zott. A több név­vál­to­zás­sal ne­he­zí­tett ku­ta­tás­ban olyan ősö­ket is ta­lált, aki­ket nem is re­mél­tem. Min­den­ki­nek sze­re­tet­tel aján­lom, aki sze­ret­né tud­ni, kik vol­tak az ősei."

Nánási Marianna
"De jó volt, de nagy öröm és iz­ga­lom volt! A lúd­bő­rös él­mény át­élé­sét és Krisz­ti­nát kü­lö­nö­sen sze­re­tet­tel aján­lom én is"

Sutus-Nagy Anett
"Szi­asz­tok! Csak­is csak­is aján­la­ni tu­dom Krisz­tát! Pre­cíz, gyors, na­gyon kor­rekt és be­le­te­szi a szí­vét is. Jó volt ve­le együtt gon­dol­kod­ni! Ke­res­sé­tek!"

Parnaki Ágnes

Kik az őseink Blog

Min­den élet­tör­té­net egye­di és kü­lön­le­ges. Ku­ta­tás köz­ben el­ké­pesz­tő em­be­ri sor­sok bon­ta­koz­nak ki a sze­mem előtt, olyan té­nye­ket tá­rok fel, me­lyek gyak­ran a le­szár­ma­zot­ta­kat is meg­döb­ben­ti. A ked­ves Meg­ren­de­lők en­ge­dé­lyé­vel, ne­vek nél­kül, ezek­ből szok­tam egy-egy iz­gal­mas tör­té­ne­tet köz­zé­ten­ni. Ré­gi fog­lal­ko­zá­sok, szo­ká­sok, tör­té­nel­mi ér­de­kes­sé­gek té­má­it is kör­be­já­rom. Blo­go­mat ezek mel­lett még azért is ér­de­mes kö­vet­ni, mert az ak­tu­á­lis ak­ci­ó­kat is ott te­szem köz­zé.

Blogbejegyzések